HomeDownloadsVerlofaanvraag

Verlofaanvraag

Vrij buiten de schoolvakanties

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de schoolvakanties gelden speciale regels. U krijgt vrijwel nooit toestemming voor verlof voor korte vakanties tussendoor of voor een bezoek aan het land van herkomst. Alleen als de aard van het beroep van de ouders daartoe aanleiding vormt, kunt u wel vrijaf vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij beroepen waarbij in de (zomer)vakantieperiode sprake is van een piekdrukte, zoals in de agrarische sector of in de horeca. Als u extra verlof voor uw kind wilt aanvragen, moet u daarvoor tijdig een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur van de school. U kunt eventueel een verklaring van de werkgever bijvoegen om uw verzoek te ondersteunen. Er zijn een aantal wettelijke voorwaarden aan verbonden:

  • uw kind krijgt geen verlof in de eerste twee lesweken van het schooljaar,
  • uw kind krijgt niet langer dan tien dagen extra verlof,
  • uw kind krijgt maximaal één keer per schooljaar extra verlof.

Als uw verzoek niet aan deze voorwaarden voldoet, moet het door de directeur worden afgewezen.

Extra verlof

Extra verlof dat niet is bestemd voor vakantie kan worden aangevraagd wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’. Voorbeelden van zulke omstandigheden zijn:

  • het moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan
  • verhuizing
  • huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad
  • bij overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad.
  • bij een 12,5- , 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad
  • calamiteiten

Het verlof kan hooguit tien dagen worden verleend. Als u voor meer dan tien schooldagen extra verlof wilt aanvragen, moet u het verzoek bij de leerplichtambtenaar van de gemeente indienen. Die zal het verzoek alleen goedkeuren als er zeer speciale omstandigheden zijn.

Oneens met afwijzing aanvraag verlof

Als u het niet eens bent met de beslissing van de directeur over het niet toekennen van verlof, kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. Dat bezwaar moet schriftelijk en binnen zes weken worden ingediend bij de directeur. Blijft de directeur bij zijn standpunt, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Voor Almere is dat in Zwolle. Dezelfde procedure geldt voor beslissingen van de leerplichtambtenaar. Alleen zult u dan schriftelijk en binnen zes weken het bezwaarschrift bij de leerplichtambtenaar moeten indienen.

U kunt de verlofaanvraag  indienen via Social Schools, via de button hieronder. 

Inloggen Social Schools