HomeVoor de oudersMR en ouderbijdrage

MR en ouderbijdrage

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke status. De MR bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. Zij zijn hierin gelijk vertegenwoordigd. 

De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het reglement, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderwijs.

De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. Zodoende kunnen alle ouders bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties.

Iemand komt in de MR doordat hij of zij zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt. Er gelden voor het aantreden, aftreden en verkiezingen vaste procedures.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over schoolzaken zoals:

 • Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan
 • Veranderingen in het onderwijs
 • Personele zaken
 • Financiën
 • Zaken vanuit de ouders of vanuit het team

Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie, aanname van nieuw personeel, enz. Wanneer een ouder van een bepaald onderwerp vindt dat het eens in de MR aan bod moet komen, kan dat aangegeven worden bij de leden van de betreffende Medezeggenschapsraad. Bij deze personen is vanzelfsprekend ook meer informatie verkrijgbaar.

MR-leden

Oudergeleding

 • Alvin Westmaas
 • Casper van Dijk (secretaris)
 • Jelle Posthumus (voorzitter)
 •  Linda Klijnsma

Teamgeleding

 • Annuska Groeneveld
 • Emese de Jong
 • Daphne van Zomeren
 • Dewi Fransen

Penningmeester

 • Richard Meegdes

Notulen

De vergaderdata van de MR voor schooljaar 2023-2024 zijn (voor het inzien van de notulen klikt u op de datum):

De vergaderdata van de MR voor schooljaar 2022-2023 zijn (voor het inzien van de notulen klikt u op de datum):

Jaarverslagen

(voor het inzien van het jaarverslag klikt u op het jaartal)

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Ouderbijdrage

Als school vragen we van alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteit verhogend zijn voor de school. U moet daarbij denken aan een sinterklaas, kerst- en paasfeest, projecten, schoolreisje, excursies en bepaalde onderwijsmiddelen.

De hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld op € 55,- per kind per jaar. Met uitzondering van het kampgeld is dit een all-in bedrag.

Hoewel de bijdrage in principe vrijwillig is, is het essentieel om alle extra’s te kunnen bekostigen. Voor het betalen van de ouderbijdrage ontvangt u t.z.t. een factuur. Met ingang van 1 augustus 2021 worden kinderen niet uitgesloten van voorgenomen activiteiten indien de ouderbijdrage niet wordt betaald. Indien er onvoldoende financiële middelen zijn vanuit de betaalde ouderbijdrage zal school in overleg met de medezeggenschapsraad keuzes moeten gaan maken in het programma dat schoolbreed wel geboden kan worden.

Hebt u problemen met het betalen van de bijdrage dan kunt u zich altijd melden bij de penningmeester van de MR of de directeur om te kijken of er een oplossing mogelijk is. Denkt u hierbij aan gespreide betaling of (in bijzondere gevallen) kwijtschelding.

U kunt de penningmeester bereiken op via mailadres: penningmeester@drieluik-almere.nl

De GMR

Binnen Stichting Prisma Almere functioneert ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Iedere MR vaardigt twee leden (één ouder en één teamlid) af naar deze GMR. Hier worden beslissingen genomen die alle scholen aangaan.

Namens de MR van het Drieluik heeft Carlijn Kuijpers zitting in de GMR.

Contactgegevens

U kunt de MR bereiken via mail adres: mr@drieluik-almere.nl