HomeOns onderwijsPassend onderwijs

Passend onderwijs

Alle scholen zijn in het kader van de Wet Passend Onderwijs verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen.

De inhoud van het profiel wordt in de wet als volgt omschreven: “een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven”.

Het ondersteuningsprofiel is tevens het document op basis waarvan de school kan beargumenteren of het wel of niet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling kan voldoen.

Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld van onze onderwijsvisie met daarnaast een beeld van de ondersteuning op twee niveaus:

Basisondersteuning

  • Preventieve  en lichte curatieve interventies
  • Onderwijs-ondersteuningstructuur
  • Planmatig werken
  • Basiskwaliteit
  • Handeling- en opbrengstgericht werken
  • Meer- en hoogbegaafdheid

Extra Ondersteuning

De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van de school, die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen.

Lees het volledige document