HomeOns onderwijsKernwaarden

Kernwaarden

Het Drieluik heeft 3 kernwaarden centraal staan: betrokkenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is dat deze overal in de school terug te vinden zijn.

Betrokkenheid

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen leren vanuit een betrokken werkhouding. Het is de taak van de leerkracht om kinderen goed te observeren, te prikkelen en nieuwsgierig te maken, waardoor ze gemotiveerd raken om te leren. We creëren een rijke, uitdagende leeromgeving die uitnodigt tot leren. We werken met een breed aanbod van nieuwe, moderne materialen die aansluiten bij de diverse leerstijlen van kinderen. Enerzijds wordt de betrokkenheid van leerlingen geoptimaliseerd door eigen initiatieven en activiteiten van kinderen te stimuleren. Anderzijds worden tijdig maatregelen genomen om leerprocessen in gang te zetten en zo nodig bij te sturen.

Betrokkenheid staat ook voor de wijze waarop we met elkaar om willen gaan. Als school zijn we een leefgemeenschap, waarin we het belangrijk vinden dat kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers betrokken zijn bij elkaar.

Vertrouwen

Kinderen moeten elkaar leren vertrouwen en respecteren. Pas dan kunnen kinderen met en van elkaar leren. Vanuit een positief kindbeeld hebben we een hoog verwachtingspatroon. Wij helpen kinderen om eigen talenten te ontdekken en optimaal te ontwikkelen. Door hen positief te benaderen en te werken vanuit succeservaring ontwikkelen kinderen een positief zelfbeeld.

Verantwoordelijkheid

Als leerkracht zijn we verantwoordelijk voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. We willen de kinderen optimale kansen geven om zich breed te ontwikkelen. We leren kinderen om te gaan met de verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. Door heldere verwachtingen te schetsen en duidelijke afspraken, maken we kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Er is ruimte voor de eigen vragen van kinderen, maar tegelijkertijd een helpende hand van de leerkracht. Door een kind nauwkeurig te volgen met behulp van observaties en toetsen, houdt de leerkracht in de gaten hoe het met de leerling gaat. Waar het mogelijk is geven we een kind preventief ondersteuning om uitval te voorkomen.